Algemene voorwaarden Compact Protect

Home / Compact Protect / Algemene voorwaarden Compact Protect

Direct contact? Bel ons op: 085 – 273 81 09

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Algemene voorwaarden Compact Protect

Algemene voorwaarden Verzuim Protect B.V.

1 Algemeen/Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de voorwaarden van
opdrachtgever van toepassing op alle door Verzuim Protect B.V. (hierna VP) gedane
aanbiedingen, offertes en acceptaties en op de totstandkoming, de inhoud en de
uitvoering van alle overeenkomsten (inclusief vervolgopdrachten) tussen VP en
opdrachtgever.
1.2 Afwijkende voorwaarden en/of aanvullingen van de opdrachtgever worden slechts
aanvaard, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door VP zijn aanvaard.
1.3. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede van toepassing op degenen die VP
vertegenwoordigen en degenen die werkzaam zijn voor en namens VP.
1.4. Het staat VP vrij om een opdracht niet te aanvaarden.
2 Conversie
2.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig blijkt,
treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt
aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling.
3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen VP en opdrachtgever komt tot stand door het door VP
verstrekken van een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel op het moment dat VP
met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
3.2 De overeenkomst met opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan door VP in de
opdrachtbevestiging is vermeld.
3.3 Opdrachtgever mag de uit de overeenkomst met VP voortvloeiende rechten en/of
verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VP
noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde of derden overdragen.
3.4. Aan VP verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van
VP,niet tot resultaatsverplichtingen.
3.5. In het geval opdrachtgever per e-mailbericht enige aanvraag heeft
gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen
ontvangstbevestiging van (een medewerker van) VP heeft ontvangen, dient het
bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien
opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht
een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) VP wenst te ontvangen, dient
opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) VP
heeft bereikt.
4 Offertes en tarieven
4.1 Offertes en tarieven van VP zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven,
vrijblijvend.
4.2 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het
honorarium van VP wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de
opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen
bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.
5 Duur en Beëindiging
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen vergoeding,
aantal dagdelen of uren (hierna: tijdseenheden), tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Indien meer tijdseenheden nodig zijn om de overeengekomen werkzaamheden naar
behoren te verrichten of indien een wijziging in de opdracht hiertoe aanleiding geeft,
dan zal VP de opdrachtgever hieromtrent vooraf informeren.
5.3 VP is gerechtigd deze overeenkomst bij schriftelijke mededeling met onmiddellijke
ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien; de
opdrachtgever toerekenbaar te kort komt in de nakoming van een van zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst: indien de opdrachtgever surseance
van betaling aanvraagt, dan wel failliet is; bij omstandigheden van gewichtige aard,
waarbij van partijen, of één der partijen, niet kan worden gevergd de overeenkomst
tot de overeengekomen duur voort te zetten.
5.4 Behoudens gevallen die onmiddellijke beëindiging of opschorting behoeven, kan VP
de opdracht in ieder geval in veertien dagen opzeggen. VP is terzake een beëindiging
van opdracht niet aansprakelijk voor eventuele schade uit hoofde van wanprestatie of
onrechtmatige daad.
5.5 Het staat VP immer vrij om de opdracht ter verdere behandeling door te verwijzen
naar een vakbekwame derde. Indien opdrachtgever hiermee niet in wenst te
stemmen, heeft VP het recht om de opdracht per direct te beëindigen.
5.6 Het eindigen van de overeenkomst ontslaat de opdrachtgever niet van de lopende
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. In geval van opzegging brengt VP
dan ook alle reeds specifiek voor deze werkzaamheden gemaakte kosten in rekening,
ongeacht de termijn van opzegging.
5.7 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met VP
indien VP zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan
haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen
welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op
reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden
nagekomen.
6 Uitvoering opdracht
6.1 VP voert de opdracht naar eigen inzicht uit.
6.2 De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens zullen door VP
vertrouwelijk worden behandeld.
6.3 Het is VP ten alle tijden toegestaan een andere adviseur aan te wijzen dan degene
die de overeengekomen werkzaamheden zal uitvoeren, indien VP meent dat hiertoe
aanleiding bestaat.
6.4 De door VP opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal
uitvoeren, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
6.5 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor
de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
7 Derden
7.1 Het staat VP vrij om ter uitvoering van de opdracht naar eigen goedvinden derden in
te schakelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever. VP treedt over
de inschakeling van derden van tevoren in overleg met opdrachtgever indien hier
aanzienlijke kosten voor opdrachtgever mee gemoeid zijn.
7.2 Het is VP door opdrachtgever toegestaan om de overeengekomen diensten (mede)
te laten verrichten door VP geselecteerde vakbekwame derden.
7.3 Iedere aansprakelijkheid van VP voor tekortkomingen van derden is uitdrukkelijk
uitgesloten.
7.4 De opdrachtgever vrijwaart VP tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze
samenhangen met de verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove
nalatigheid van de zijde van VP.

8 Vergoeding
8.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het
honorarium van VP wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de
opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen
bedragen.
8.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van
het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door VP vastgestelde uurtarief. VP
heeft het recht het uurtarief periodiek te wijzigen.
8.3 Op verzoek wordt een tarievenlijst kosteloos aan de opdrachtgever toegezonden.
De tarieven kunnen variëren al naar gelang de overeenkomen opdracht.
8.4 Bijkomende kosten (waaronder reiskosten) gemaakt in verband met behoorlijke
uitvoering van de opdracht, kunnen bovenop het (uur) tarief berekend worden.
8.5 Het staat VP vrij een voorschot te verlangen, ook als ten tijde van de
opdrachtverlening niet specifiek een voorschot is overeengekomen.
8.6 Indien een indicatie of schatting wordt gemaakt van eventuele kosten, dient dit
uitsluitend om de opdrachtgever in staat te stellen een afweging te maken van de
met de zaak gemoeide belangen. Aan een dergelijke indicatie of schatting kan
opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9 Facturering
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, staat het VP vrij in het bepalen van
het moment van factureren.
9.2 Door VP kan een voorschot worden gevraagd die in mindering zal worden gebracht
op de factuur.
9.3 Verrekening door de opdrachtgever van de door VP gefactureerde premies en
bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel
opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze
gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door VP
uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is
vastgesteld.
9.4 Indien een declaratie is gebaseerd op gewerkte uren maal het overeengekomen
uurtarief, dan strekt de urenspecificatie vermeld op de factuur van VP tot bewijs van
de aan de zaak bestede tijd.
9.5 Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na
factuurdatum schriftelijk met motivering bekend te worden gemaakt, bij gebreke
waarvan opdrachtgever wordt geacht met de hele factuur te hebben ingestemd.
10 Betaling
10.1 Betaling van een declaratie veronderstelt acceptatie en goedkeuring van daarmee
corresponderende werkzaamheden.
10.2 De door opdrachtgever aan opdrachtnemer over enige maand verschuldigde
vergoeding zal door opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst
van de daarop betrekking hebbende factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen. Betaling dient te geschieden door overmaking van het
verschuldigde bedrag op de girorekening van VP. Betaling van het verschuldigde aan
een ander dan VP, geldt niet als een bevrijdende betaling.
10.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de
overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd
worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om
het openstaande bedrag aan VP te voldoen, kan de vordering uit handen worden
gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale
bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten.
10.4 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van
VP geeft, is VP bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de
opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.
10.5 Indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat nadere
ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van VP onmiddellijk
opeisbaar terwijl VP tevens aanspraak heeft op vergoeding van de wettelijke rente.
10.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.
10.7 Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij
niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.
11 Verplichtingen VP
11.1 VP zal al datgene doen, wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht
mag worden om de opdracht naar volle tevredenheid van de opdrachtgever te
vervullen.
12 Verplichtingen opdrachtgever
12.1 Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de
opdracht te doen slagen
12.2 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het vorige lid vermelde
verplichting, is VP gerechtigd de opdracht te beëindigen zonder dat VP enige aanspraak
op betaling van enig te factureren bedrag verliest of verplicht is tot terugbetaling van
reeds ontvangen factuurbedragen.
13 Gegevensverstrekking
13.1 De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie
verstrekken aan VP die zij nodige heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar
verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of
opdrachtnoodzakelijke gegevens, documenten en/of bewijsstukken niet, niet tijdig of
niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking
van VP zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
(informatie)verplichtingen heeft voldaan, is VP bevoegd over te gaan tot opschorting
van de uitvoering, dan wel tot beëindiging van de overeenkomst.
13.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid
van alle door hem aan VP verschafte informatie. Opdrachtgever staat dan ook in voor
de juistheid van de verstrekte gegevens.
13.3 U stemt u in met het veilig werken volgens de richtlijnen inzake de wet op
persoonsgegevens alsmede de wet op data lekken. Dit beleid is opvraagbaar is bij
Compact Protect. Opdrachtgever doet VP onverwijld berichten van ontwikkelingen
toekomen die benodigd zijn voor het naar behoren kunnen vervullen van de
dienstverlening.
14 Aansprakelijkheid
14.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van VP alsmede van
haar bestuurders, haar werknemers en de door VP bij de uitvoering van de opdracht
ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VP wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden
nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
14.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
VP in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid,
contractueel en buitencontractueel, van VP alsmede van haar bestuurders, haar
werknemers en de door VP bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen,
beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane
schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium,
dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.
14.3 VP is nimmer gehouden tot vergoeding van iedere andere vorm van schade, uit
welke hoofde dan ook, daaronder onder andere begrepen: gevolgschade, gederfde winst
en gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.4 VP is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden
wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever
verstrekte inlichtingen.
14.5 VP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in
door VP gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade
door VP kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of
computerprogrammatuur.
14.6 Opdrachtgever stemt ermee in dat VP gebruik maakt van communicatiemiddelen
als
(mobiele) telefoon, e-mail en fax en gegevens van de klant in bezit heeft. VP
probeert zoveel mogelijk de privacy van de klant te bewaken, maar sluit alle
eventuele aansprakelijk uit voor inbreuk daarop door derden op welke wijze dan ook,
daaronder in ieder geval begrepen diefstal.
14.7 VP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de
omstandigheid dat door opdrachtgever aan VP verzonden email, telefoon, sms, post
of faxberichten VP niet (tijdig) hebben bereikt.
14.8 VP is nimmer aansprakelijk voor de (gevolg) schade van (niet aangetekende) post
die VP niet (tijdig) bereikt.
14.9 VP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de dat de
opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na
bemiddeling van VP, afgesloten diensten, verzekeringen of voorzieningen, ondanks
deugdelijke sommatie van VP niet of niet tijdig heeft voldaan.
14.10 Iedere aansprakelijkheid van VP voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.
14.11 De aansprakelijkheid van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek en van art. 7:407 lid 2
Burgerlijk Wetboek – dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor gevallen
waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt verleend- wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
14.12 Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever jegens VP vervallen in ieder geval na
verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de
vordering opeisbaar is geworden.
15 Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst als gevolg VP niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede wordt
verstaan: ziekte, overlijden, verzuim (bij de bestuurders of bij de directe familie of
vrienden van de bestuurders) en/of tekortkoming door of bij haar ingeschakelde
derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog,
overheidsmaatregelen, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn
dat gebondenheid niet meer van VP kan worden gevergd.
15.2 VP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor VP
redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van VP ontstane
veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
15.3 Indien nakoming van deze overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is,
worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin
nakoming van deze overeenkomst door overmacht onmogelijk is langer duurt dan
twee maanden zijn zowel VP als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
15.4 Indien nakoming van deze overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is of binnen de
in het voorgaande lid vermelde termijn wordt, zijn zowel VP als opdrachtgever bevoegd
de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder
dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
15.5 Indien VP bij het intreden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of
ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is
VP gerechtigd de reeds verrichte respectievelijk de te verrichten prestaties in
rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen.

16 Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
16.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke
hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is
geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als
vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
16.2 Voor zover VP op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar
bedrijfsuitoefening verplicht is zal VP de verstrekte persoonsgegevens aan een
daartoe aangewezen instantie verstrekken. Op drachtgever stemt in met het veilig
werken volgens de richtlijnen inzake de wet op persoonsgegevens alsmede de wet op
data lekken. Dit beleid is opvraagbaar is bij Compact Protect.
16.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens
in enige mailinglist e.d., zal VP de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek
van opdrachtgever uit het betreffende bestand (laten) verwijderen.
17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op elke opdracht, offerte, aanbieding en overeenkomst tussen VP en opdrachtgever
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de
onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever
voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 10.000,= (zegge en
schrijven tienduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd
geldelijk belang te boven gaat en er geen dekking vanuit VP haar
beroepsaansprakelijkheidsverzekering is, heeft VP de mogelijkheid om niet mee te
werken aan een bindend advies.
18 Verval van recht
18.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken
hoofde dan ook jegens VP in verband met door VP verrichte werkzaamheden,
vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend
werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.
19. Op alle door VP uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. In geschillen voortvloeiende uit of verband houdende
met een offerte dan wel een overeenkomst, die tot de competentie van de
arrondissementsrechtbank behoren, is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank
bevoegd, alwaar VP statutair gevestigd is.
Aanvullende voorwaarden
1. Het abonnement komt tot stand door ondertekening van het abonnement door u als
opdrachtgever en ons als aanbieder van het abonnement.
2. Alle abonnementen hebben een eerste abonnementsduur van één jaar.Na dit jaar zal
het abonnement stilzwijgend worden omgezet in een jaarabonnement.
3. Bij opzegging of verlaging van het abonnementsniveau zal door ons geen
abonnementsgeld geretourneerd worden. Het serviceniveau zal in de maand volgend
op de verlaging worden aangepast. Bij een verlaging van het abonnement zal er
tevens een nieuwe abonnement worden opgesteld die vervolgens stilzwijgend per
jaar verlengd wordt.
4. Bij een verhoging van uw abonnement zult u een bijbetaling moeten verrichten
afhankelijk van het oude-en nieuwe niveau en het tijdstip in het jaar. Wij zullen een
nieuw abonnement opstellen en na ontvangst van de eventuele bijbetaling zal het
serviceniveau worden aangepast.
5. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
6. Opzeggen, verlagen of verhogen kan alleen per aangetekende post.
7. Abonnementen zijn zonder schriftelijke toestemming niet overdraagbaar op andere
personen. Mocht dat toch gebeuren, zal het abonnement komen te vervallen zonder
terugbetaling van gelden. Het abonnementsgeld zal rond de 28ste bij vooruitbetaling
aan u worden gefactureerd.
8. Na het eerste jaar is het abonnement 3 maanden voorafgaand aan de eind datum
opzegbaar. Voor een adequate uitoefening van de werkzaamheden bent en blijft u
verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste vrije uren/ dagen, (mobiele)
telefoonnummer(s) en/of e-mail adressen. Wanneer wij onze verplichtingen niet na
kunnen komen door ontbreken van juiste (mobiele) telefoonnummer(s) en/of e-mail
adressen kunt u ons daar niet verantwoordelijk voor stellen.