Algemene Voorwaarden Solutio-V

Home / Compact Solutio-V / Algemene Voorwaarden Solutio-V

Direct contact? Bel ons op: 085 – 273 81 09

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Algemene Voorwaarden Solutio-V

Artikel 1

Definities

Solutio-V B.V. richt zich op het leveren van arbeidskrachten aan organisaties middels uitzenden, werving & selectie, detachering of payroll.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Opdrachtnemer” : Solutio-V
 2. “Opdrachtgever” : ieder natuurlijk- of rechtspersoon die met Solutio-V een overeenkomst van opdracht is aangegaan.
 3. “Overeenkomst” : de schriftelijke vastgelegde opdracht tussen Solutio-V en opdrachtgever krachtens welke Solutio-V diensten levert aan opdrachtgever.
 4. “Opdrachtgeverstarief”: het bedrag dat Solutio-V bij nader te omschrijven eenheid aan opdrachtgever in rekening brengt voor de dienstverlening zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.
 5. “Dienstverlening” De in de overeenkomst genoemde diensten.

 

Artikel 2

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van opdrachtnemer inzake de door hen geleverde diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon dan opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht haar rechten en bevoegdheden uit de betreffende overeenkomst aan derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mag de opdrachtgever zijn rechten en verplichtingen jegens opdrachtnemer niet aan derden overdragen.
 5. Het stilzwijgend niet toepassen van deze voorwaarden geeft nimmer gewoonterecht.
 6. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.
 7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal zodanige nietigheid slechts partieel zijn en niet meer strikt noodzakelijk en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 8. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij indien opdrachtnemer dit wenselijk acht. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van opdrachtnemer worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor opdrachtnemer in de relatie met opdrachtgever worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover opdrachtgever. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken Partij.


Artikel 3

Offertes

 1. Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel verrichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
 2. De door opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.
  De overeenkomst komt tot stand hetzij zodra opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd hetzij opdrachtnemer het voorstel van afnemer tot het aangaan van een overeenkomst c.q. de uitnodiging heeft aanvaard.
 3. Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte wordt aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.


Artikel 4

Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de opdracht door de wederpartij wordt bevestigd.

 1. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van ontbinding zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
 2. De opdracht kan worden ontbonden indien:
  – de opdrachtgever of opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever of opdrachtnemer surseance van betaling wordt verleend;
  – opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden;
 3. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van opdrachtnemer volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.
 4. Bij beëindiging van de opdracht worden de in behandeling zijnde dienst(en) naar behoren afgewikkeld. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verplicht tot nakoming van de reeds voor de beëindiging gemaakte afspraken.
 5. Indien opdrachtgever zich schuldig maakt aan niet of niet tijdige betaling of het niet of niet tijdig vervullen van andere verplichtingen uit de overeenkomst kan met in acht name van het gestelde in artikel 9, de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst worden beëindigd met in achtneming van 5 werkdagen. Opschorting of ontbinding van de overeenkomst kan onverwijld plaatsvinden in geval van surseance van betaling of bij faillissement.
 6. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan opdrachtnemer nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.


Artikel 5

Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst/opdracht

 1. Aanvullingen c.q. wijzigingen op de opdrachtbevestiging c.q. offerte en opdracht zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd in de vorm van aanhangsels.
  De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.
 2. Indien door structurele uitbreiding, vermindering of verandering van de dienstverlening of omstandigheden bij de opdrachtgever of door enige andere oorzaak de overeenkomst met de daarin begrepen voorgeschreven werkzaamheden, aanvullingen of wijzigingen moeten ondergaan zal dit uitsluitend geschieden wanneer de gewenste veranderingen c.q. wijzigingen na overeenstemming tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd in de vorm van aanhangsels bij de overeenkomst. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.
 3. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van de opdrachtgever, tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen.


Artikel 6

Informatie opdrachtgever

 1. Door opdrachtnemer uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt.
 2. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht.
 3. Indien door of namens opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk, zonder dat opdrachtnemer daarnaast op enige wijze aansprakelijk is. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele in dit verband door opdrachtgever of derden geleden schade. De hierdoor geleden schade voor opdrachtnemer zal door de opdrachtgever volledig worden vergoed.

 

Artikel 7

Uitvoering opdracht

 1. De opdrachtgever wordt in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet aangemerkt als inlener van de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde medewerker, “de arbeidskracht”. Vanwege deze hoedanigheid is de opdrachtgever gehouden de werkzaamheden van de arbeidskracht te doen plaatsvinden met inachtneming van die wet gestelde eisen.
 2. Uit dien hoofde zal de opdrachtgever aan alle benodigde veiligheidseisen voldoen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee de arbeidskracht werkt of gebruik van kan maken zonder dat daar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, enige kosten zijn verbonden voor opdrachtnemer.
 3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals vermeld in de eerste twee leden van dit artikel niet of niet voldoende is nagekomen, is hij aansprakelijk voor de arbeidskracht geleden schade. De opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van aanspraken van de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde medewerker uit hoofde van artikel 7:658 BW.


Artikel 8

Geheimhouding en exclusiviteit

 1. De opdrachtgever staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de opdrachtnemer ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.
 2. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de wederpartij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 3. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte curricula vitae en aanvullende informatie betreffende potentiële kandidaten en arbeidskrachten na afloop van de opdracht te worden teruggegeven aan Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de wederpartij, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.


Artikel 9

Intellectuele en industriële eigendom

 1. De opdrachtnemer houdt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met e opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Alle documenten door opdrachtgever verstrekt aan de arbeidskracht in het kader van de werkzaamheden zijn en blijven volledig eigendom van de opdrachtgever.


Artikel 10

Honorarium, betaling en betaaltermijnen

 1. Opdrachtgever is voor de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.
 2. Opdrachtnemer is in alle gevallen gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever de overeengekomen prijzen en/of tarieven voor diensten aan te passen.
 3. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door opdrachtnemer kenbaar gemaakte aanpassingen van prijzen en/of tarieven, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassingen in werking zouden treden.
 4. De door opdrachtgever verlangde toegevoegde werkzaamheden anders dan het vooraf omschreven wordt slechts op basis van nacalculatie geleverd. Kosten voor aanvullingen en/ of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. De door de arbeidskracht uit te voeren werkzaamheden zullen door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren / dagen / maanden.
 6. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen. Het is opdrachtgever niet toegestaan ter zake van zijn betalingsverplichtingen verrekening of korting toe te passen, tenzij zulks door opdrachtnemer in de overeenkomst is toegestaan.
 7. Het uur-/maandtarief is vermeld in de opdrachtbevestiging. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde arbeidskracht.
 8. Het in de opdrachtbevestiging genoemde tarief geldt voor de duur waarin de opdracht door opdrachtgever is aanvaard. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en).
 9. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van de loonkostenontwikkeling bij opdrachtnemer zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend.
 10. Indien dit in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermeld is, is opdrachtnemer gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 11. De vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting.
 12. Bezwaren tegen juistheid van de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij opdrachtnemer te zijn ingediend bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verloren. Indien opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.
 13. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt opdrachtnemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het in totaal verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 14. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-.
 15. Forfaitaire vergoedingen van derden die verband houden met de inspanningen van de opdrachtnemer vallen toe aan de opdrachtnemer.


Artikel 11

Overname arbeidskrachten

 1. Het is de opdrachtgever of de daaraan gelieerde onderneming(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en een periode van 12 maanden na afloop van de opdracht niet toegestaan middellijk dan wel onmiddellijk voor zich, door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding aan te gaan met de arbeidskracht van opdrachtnemer, die in het kader van de opdracht bij hem werkzaam is dan wel werkzaam is geweest.
 2. Na afloop van de looptijd van de overeenkomst is het de opdrachtgever, uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, toegestaan voor zich, door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding aan te gaan met de arbeidskracht van opdrachtnemer, die in het kader van de opdracht werkzaam bij hem is (of is geweest).
 3. Het bepaalde van de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien opdrachtgever voorafgaand schriftelijke toestemming van opdrachtnemer heeft verkregen waarbij van de leden 1 en 2 wordt afgeweken. Aan deze toestemming kunnen door opdrachtnemer voorwaarden worden verbonden, welke schriftelijk ter accordering aan opdrachtgever zullen worden voorgelegd.
 4. Indien zich de omschreven omstandigheden voordoen als omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, is de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare vergoeding verschuldigd van € 25.000,- exclusief BTW zonder dat sommatie dan wel ingebrekestelling.


Artikel 12

Werving en selectie

 1. Indien opdrachtgever besluit alleen gebruik te maken van de werving en selectie zal middels een schriftelijke opdrachtbevestiging ook een vast bedrag worden genoemd. Hiervoor wordt verwezen naar de overeenkomst van samenwerking. Indien deze niet aanwezig is zal middels een offerte dit aan opdrachtgever worden voorgelegd.
 2. De vergoeding door de opdrachtgever voor de éénmalige bemiddelingsvergoeding bedraagt 10% van het bruto jaarsalaris van de werknemer met een minimum van € 1.750,- ex. BTW.
 3. Onder het bruto jaarsalaris wordt verstaan het jaarsalaris omgerekend in de betreffende arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd het gemiddeld door de opdrachtgever betaalde aantal gewerkte uren over maximaal de eerste 3 maanden na indiensttreding van de kandidaat (naar jaarsalaris omgerekend) te hanteren als uitgangspunt voor haar berekening. In dat geval dienen de loonstroken binnen 10 dagen van elke loonperiode door de opdrachtgever aan opdrachtnemer te worden overgelegd. Onder jaarsalaris vallen naast het brutoloon ook de vakantietoeslag, bonussen, overuren, en 13-de maand.
 5. Partijen kunnen ook schriftelijk in een opdrachtbevestiging ook een vast bedrag aan bemiddelingskosten overeenkomen. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en / of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de arbeidskracht.
 6. Indien de arbeidskracht gedurende de periode van de proeftijd uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigd of indien aantoonbaar blijkt dat de arbeidskracht niet geschikt is voor de beoogde functie zal opdrachtnemer een vervangende kracht werven en selecteren. Mocht binnen 3 maanden er geen passende kandidaat gevonden dan zal opdrachtnemer 50% van het gefactureerde bedrag terugstorten.
 7. Intrekken opdracht:
  Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigd, voordat een arbeidskracht is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken is opdrachtnemer gerechtigd de opdrachtgever 25% van het voorafgaande vastgestelde tarief in rekening te brengen.
  Indien de opdrachtgever elementen uit de werving een selectie tussen de partijen afgesproken maximale duur van de overeenkomst in verstreken is opdrachtnemer gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag van € 1.000,- in rekening te brengen.


Artikel 13

Overmacht

 1. Indien levering of uitvoering van werk door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de overeen- gekomen prijs en/ of schadevergoeding.
 2. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt, zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van werk/levering en de daarbij geldende prijs en condities.
 3. Mocht er geen acceptabele situatie c.q. aanpassing bereikt worden dan wel indien er sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming, dan hebben opdrachtnemer en opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een – alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen – redelijke termijn, welke tenminste een maand dient te belopen.


Artikel 14

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht in de meest ruime zin van het woord.
 2. Opdrachtnemer sluit alle aansprakelijkheid jegens de wederpartij uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, behoudens de aansprakelijkheid voor de schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 3. Indien de aansprakelijkheid van opdrachtnemer door een bevoegde rechter is vastgesteld is opdrachtnemer jegens de wederpartij slechts aansprakelijk indien en voor zover die aansprakelijkheid en die schade worden gedekt door de door de opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de opdrachtnemer geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, blijft de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens de wederpartij beperkt tot die gevallen en die bedragen waarvoor een opdrachtnemer met een praktijk als die van de opdrachtnemer zich gebruikelijk dient te verzekeren.
 4. Hoe dan ook is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaakt door een bepaalde handeling in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.
 5. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken, waarbij de wederpartij hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
 6. De wederpartij verplicht zich bij eventuele schade om schade beperkende maatregelen te treffen.
 7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de wederpartij, opdrachtnemer of derden.
 8. De wederpartij vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.


Artikel 15

Opzegging

Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de overeenkomst, voor zover niet anders dan hiervoor is bepaald of aangegeven, schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 16

Opschortingsrecht

De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

Artikel 17

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen die rijzen ter zake of in verband met de door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, zal uitsluitend bevoegd zijn de ter vestigingsplaats van de opdrachtnemer bevoegde rechter, c.q. de bevoegde rechter in het Arrondissement.

Artikel 18

Slotbepaling

Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen welke onverkort van toepassing blijven.