Algemene voorwaarden Compact Verzuim

Home / Compact Verzuim / Algemene voorwaarden Compact Verzuim

Direct contact? Bel ons op: 085 – 273 81 09

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Algemene Voorwaarden van Compact Verzuim BV, gevestigd te Leeuwarden.

Artikel 1. Definities

  • Aanbod – Ieder aanbod van Compact Verzuim tot het aangaan van een Overeenkomst;
  • Diensten – Alle (aanvullende) diensten en/of werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door Compact verzuim worden verricht, in de ruimste zin;
  • Compact Verzuim – Compact Verzuim B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden (8938 BE) aan de Castorweg 19, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1130483;
  • Overeenkomst – Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake het door Compact Verzuim verlenen van Diensten aan Wederpartij;
  • Partij(en) – Compact Verzuim en Wederpartij c.q. ieder voor zich;
  • Schriftelijk – Per brief, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;
  • Voorwaarden – Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Compact Verzuim;
  • Wederpartij – De natuurlijke perso(o)n(en) en / of rechtsperso(o)n(en) aan wie Compact Verzuim een Aanbieding doet tot het verrichten van Diensten en / of wie met Compact Verzuim een Overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.
2.2. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door Compact Verzuim uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door Compact Verzuim van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
2.4. In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
2.5. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.
2.6. Compact Verzuim behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden aan te vullen of eenzijdig te wijzigen

3. Aanbiedingen
3.1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval dertig (30) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.
3.2. Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Compact Verzuim gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Compact Verzuim worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Compact Verzuim tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.
3.3. Als Wederpartij aan Compact Verzuim met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens mag Compact Verzuim uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Wederpartij vrijwaart Compact Verzuim voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte gegevens.
3.4. Een door Compact Verzuim aan Wederpartij verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een Aanbieding.

4. Totstandkoming van overeenkomsten
4.1. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:
(a) door acceptatie door Wederpartij van een Aanbod;
(b) door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Wederpartij (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;
(c) doordat Compact Verzuim feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Wederpartij.
4.2. De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.
4.3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door Compact Verzuim. Compact Verzuim is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. Compact Verzuim is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Wederpartij door te belasten.
4.4. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Compact Verzuim binden Compact Verzuim slechts tegenover Wederpartij indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Compact Verzuim Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Wederpartij.

5. Prijzen en tarieven
5.1. In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief verschotten (door Compact Verzuim te betalen onkosten), declaraties van derden en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.
5.2. Nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen wordt het bedrag volledig aan de Wederpartij gefactureerd.
5.3. Wordt door Wederpartij een opdracht verstrekt aan Compact Verzuim zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.
5.4. Het honorarium van Compact Verzuim kan afhankelijk zijn van de uitkomst van de verleende opdracht. Indien het honorarium niet afhankelijk is van de uitkomst, wordt het honorarium berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Compact Verzuim.
5.5. De tarieven zijn telkens voor ten hoogste één contractperiode geldig. Compact Verzuim behoudt zich het recht voor om de prijs van een abonnement aan te passen. Deze tariefsaanpassing gaat in na ommekomst van een periode van 12 maanden gerekend vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
5.6. Indien het tarief wordt bepaald aan de hand van het aantal werknemers dan geldt de meest recente verzamelloonstaat bij aanvang van de Overeenkomst als uitgangspunt. Als het verzuimpercentage van invloed is op het tarief, dan wordt uitgegaan van het door de werkgever opgegeven verzuimpercentage over het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van de inwerkingtreding van de Overeenkomst. Voor elk daarop volgende jaar wordt uitgegaan van het door Compact Verzuim vastgestelde verzuimpercentage over het voorgaande jaar.
5.7. Indien het abonnementstarief is gebaseerd op een maximale hoeveelheid Diensten, worden alle verrichtte Diensten na overschrijding van de overeengekomen maximale hoeveelheid als losse verrichting in rekening gebracht bij Wederpartij.
5.8. Door Compact Verzuim verstrekte begrotingen van haar honorarium zijn vrijblijvend en nimmer bindend. Compact Verzuim staat vrij af te wijken van haar standaarddienstverlening en tarieven.
5.9. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Compact Verzuim BV gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.
5.10. Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld, zijn niet begrepen in de tarieven zoals vermeld in de offerte of overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien na voorafgaand overleg met de werkgever derden worden ingeschakeld voor de aan de werkgever te leveren diensten, worden de kosten hiervan, vermeerderd met hieraan verbonden kosten van Compact Verzuim, aan de werkgever in rekening gebracht. Kosten in verband met het vragen van inlichtingen, waaronder begrepen het vragen van inlichtingen bij de curatieve sector en het opvragen van medische dossiers bij de voormalige Arbodienst, alsmede kosten verbonden aan door Compact Verzuim op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden komen in ieder geval voor rekening van de werkgever.
5.11. In een situatie als bedoeld in artikel 6.9 sub e is Compact Verzuim gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten achteraf te factureren.

6. Betaling
6.1. Compact Verzuim stuurt een factuur naar de Wederpartij voor de door Compact Verzuim uit te voeren c.q. uitgevoerde Diensten. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door Compact Verzuim aangegeven bankrekening. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop Compact Verzuim bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.
6.2. Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 130,-, te vermeerderen met € 30,- aan administratiekosten, onverminderd de bevoegdheid van Compact Verzuim om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.
6.3. Indien Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 6.3, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.
6.4. Door Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
6.5. Indien Compact Verzuim één of meer vorderingen op de Wederpartij heeft die niet voortvloeien uit geleverde diensten of ten behoeve van de voor de Wederpartij verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortkoming van zodanige overeenkomsten, zal de betaling die van de Wederpartij wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.
6.6. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Compact Verzuim op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Compact Verzuim jegens Wederpartij.
6.7. Compact Verzuim is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Compact Verzuim aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.
6.8. Alle vorderingen van Compact Verzuim op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
(a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Compact Verzuim omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Compact Verzuim;
(b) indien Compact Verzuim de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
(c) in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Wederpartij, liquidatie of faillissement van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijke persoon betreft – het op Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
6.9. Compact Verzuim is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft, is Compact Verzuim bevoegd haar verplichtingen op te schorten en de poortwachter-garantie in te trekken.

7. Uitvoering opdracht
7.1. Compact Verzuim bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Compact Verzuim heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de Wederpartij, te laten verrichten door derden.
7.2. Compact Verzuim voert haar werkzaamheden uit in overeenstemming met de toepasselijke Beroepsregels voor arbeidsdeskundigen, welke zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Arbeidsrechtdeskundigen (NvvA). De Wederpartij verbindt zich aan de bepalingen van het geldende SKO Certificatiereglement.
7.3. Wanneer de Wederpartij, of diens werknemer, onvoldoende meewerkt bij het uitoefenen van de Overeenkomst, wordt dit schriftelijk aan de Wederpartij kenbaar gemaakt.
7.4. Wederpartij verstrekt Compact Verzuim alle informatie die Compact Verzuim nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten. Wederpartij verleent Compact Verzuim (alsmede door haar ingeschakelde derden) toegang tot haar bedrijf en stelt haar in de gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering. De werkgever kan de ziek- en hersteld meldingen van de werknemers uitsluitend doorgeven middels het door Compact Verzuim BV aan werkgever ter beschikking te stellen verzuimvolgsysteem. Werkgever kan alleen gebruik maken van het verzuimvolgsysteem als er akkoord is gegeven op de bewerkersovereenkomst.
7.5. De werkgever draagt zorg voor een juist gebruik van logingegevens van het verzuimvolgsysteem en neemt de wettelijke veiligheidsmaatregelen t.b.v. datalekken, zodat Compact Verzuim gevrijwaard is bij gevolgen van verlies, diefstal of oneigenlijk gebruik van deze gegevens m.b.t. privacy van werknemersgegevens en verzuimdossiers.
7.6. De dienstverlening start binnen 2 werkdagen na ontvangst van de ziekmelding in het verzuimvolgsysteem.

8. Vervaltermijnen
8.1. Indien Wederpartij een factuur van Compact Verzuim geheel of gedeeltelijk betwist, dient Wederpartij dit binnen veertien (14) dagen na factuurdatum Schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Compact Verzuim te melden. Na deze periode vervalt het recht van Wederpartij om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende een tijdige betwisting van de factuur rust op Wederpartij. Betwisting van de factuur ontslaat Wederpartij niet uit zijn betalingsverplichting.
8.2. Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Compact Verzuim in verband met verleende Diensten vervallen na één maand na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij Compact Verzuim. Genoemde termijn is een vervaltermijn en derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 3:317 BW.

9. Annulering en opzegging
9.1. Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak te geschieden. Indien het een afspraak betreft van maximaal 15 werknemers dient annulering uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, waarbij door Compact Verzuim 10% van de overeengekomen vergoeding bij Wederpartij in rekening wordt gebracht. Bij annulering van een afspraak betreffende meer dan 15 werknemers of een project dient uiterlijk 3 weken voor de afgesproken dag te geschieden, waarbij door Compact Verzuim 10% van de overeengekomen vergoeding bij Wederpartij in rekening wordt gebracht.
9.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Compact Verzuim gerechtigd de desbetreffende Diensten in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle door haar gemaakte kosten.
9.3. Compact Verzuim en de Wederpartij kunnen de Overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode, voor zover niet anders is bepaald of aangegeven, Schriftelijk opzeggen met een termijn van 3 maanden. Deze opzegging dient middels een aangetekend schrijven bij Compact Verzuim te worden aangeboden. Voor de reeds door Compact Verzuim verrichte werkzaamheden is de Wederpartij verplicht de met deze werkzaamheden verband houdende kosten, vermeerderd met de betaalde verschotten, administratiekosten en verwerkingskosten te vergoeden overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 6 van deze Overeenkomst.

10. Ontbinding
10.1. Ingeval Wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Compact Verzuim het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Compact Verzuim tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Compact Verzuim toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Compact Verzuim in deze gevallen op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
10.2. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Wederpartij of als Wederpartij zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd of als Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Compact Verzuim het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Compact Verzuim tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Compact Verzuim op volledige schadevergoeding.

11. Aansprakelijkheid en verzekering
11.1. Compact Verzuim is niet aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Compact Verzuim. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Compact Verzuim verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Compact Verzuim en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
11.2. Compact Verzuim heeft op ieder moment het recht om de schade ongedaan te maken, waarbij de Wederpartij alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
11.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) Vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;
b) Opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt (Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade behoorlijk te verzekeren);
c) Schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door Compact Verzuim verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;
d) Schade als direct gevolg van door of namens Wederpartij aan Compact Verzuim verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.
11.4. Indien:
e) Het voor Compact Verzuim ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;
f) De verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;
g) De betreffende schade niet door de verzekering is gedekt,
dan is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Compact Verzuim voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met Wederpartij is overeengekomen.
11.5. Wederpartij vrijwaart Compact Verzuim van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Compact Verzuim verrichte Diensten en/of geleverde Goederen, voor zover Compact Verzuim jegens Wederpartij voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.
11.6. De aansprakelijkheid van Compact Verzuim voor schade voortvloeiend uit de door haar eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot maximaal € 25.000,00 per gebeurtenis per werkgever. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Compact Verzuim beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Compact Verzuim BV wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Compact Verzuim ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
11.7. Compact Verzuim is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de werkgever of een werknemer door Compact Verzuim mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. De poortwachter garantie zal, na schriftelijke aanzegging, worden ingetrokken als werkgever of werknemer de verstrekte adviezen niet opvolgt.
11.8. De bewerkersovereenkomst maakt deel uit van de eerder overeengekomen Dienstverleningsovereenkomst en deze algemene voorwaarden. Werkgever vrijwaart hiermee aansprakelijkheid ten gevolge van datalekken.
11.9. In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is Compact Verzuim niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
11.10. De werkgever vrijwaart Compact Verzuim voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van werkgever.
11.11. Ingeval Compact Verzuim lopende ziektegevallen overneemt van de voormalige Arbodienst van de werkgever, is Compact Verzuim niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door een handelen of nalaten ten aanzien van deze ziektegevallen, indien dit handelen c.q. nalaten zich heeft voorgedaan in de periode vóór overname.
11.12. Compact informeert de werkgever volgens de nieuwe richtlijnen en hanteert hier de zorgplicht. Werkgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij Compact Verzuim aansprakelijk wil stellen.

12. Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Compact Verzuim kan worden toegerekend.
12.2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 11.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging.
12.3. In geval van overmacht heeft Compact Verzuim de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval is Compact Verzuim gerechtigd de opdracht door een andere organisatie te laten voortzetten. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Compact Verzuim onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Compact Verzuim conform artikel 11.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.
12.4. Indien Compact Verzuim bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

13. Geheimhouding
13.1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Compact Verzuim gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Compact Verzuim zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Compact Verzuim niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1. Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, de resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt tot documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Compact Verzuim en Wederpartij berusten bij Compact Verzuim. Indien voormelde rechten niet bij Compact Verzuim berusten is Wederpartij gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan Compact Verzuim te verlenen.
14.2. Het is de Wederpartij niet toegestaan om zonder toestemming van Compact Verzuim de in artikel 13.1 genoemde gegevens aan derden ter hand te stellen.
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Op alle door Compact Verzuim gesloten Overeenkomsten, alle daarmee samenhangende verbintenissen en de forumkeuzebepaling als bedoeld in artikel 14.2, is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.
15.2. Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.