Klachtenreglement Compact Verzuim

Home / Compact Verzuim / Klachtenreglement Compact Verzuim

Direct contact? Bel ons op: 085 – 273 81 09

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Klachtenreglement Compact Verzuim BV

Algemene bepalingen

A. Dit klachtenreglement voorziet de klager van een protocol, waarmee de klager zijn ontevredenheid bekend kan maken over een bejegening, doen of nalaten van Compact Verzuim of één van haar medewerkers of ingehuurde krachten.

B. Met klacht wordt bedoelt een door Compact Verzuim ontvangen schrijven, waarin de klager ontevredenheid uit over een omstandigheid, gebeurtenis of feit.

C. De klager kan uitsluitend de klacht volgens de in dit klachtenreglement vermeldde wijze inbrengen.

D. De klager heeft altijd het recht iedere vorm van klacht bij Compact Verzuim in te brengen, waarna Compact Verzuim altijd verplicht is de hieronder vermeldde procedure op te volgen om op deze wijze de klacht te beoordelen op rechtvaardigheid en juistheid, waarna oplossing of opvolging aan de klacht wordt gegeven.

E. De afhandeling van de klacht gebeurt door een aan Compact Verzuim verbonden persoon die niet bij de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.

F. Compact Verzuim registreert de ingediende klachten in een klachten managementsysteem. Hierin is opgenomen de datum waarop de klacht werd ingediend, de omschrijving van de klacht, de doorlooptijd van de procedure en de uitkomst van de klachtbehandeling. Alle gevoerde correspondentie omtrent de klacht wordt gedurende 2 jaar bewaard. De wijze waarop deze vertrouwelijke informatie bewaard en beschermd wordt staat omschreven in ons privacyreglement (opvraagbaar bij het kantoor van Compact Verzuim).

 

Het indienen van uw klacht stap voor stap

1. In een brief schrijft u zo feitelijk mogelijk wat er gebeurd is, bijvoorbeeld wie er betrokken waren, wat er werd gezegd, wanneer het plaatsvond, wie er getuigen waren en waarom u het er niet mee eens bent. Indien mogelijk geeft u ook aan welke oplossing u wenst of wat u wenst dat er aan gedaan wordt. Op de brief vermeldt u de datum, uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en eventueel uw E-mailadres.

2. U stuurt uw brief naar de Algemeen Directeur van Compact Verzuim. Adresgegevens: Compact Verzuim BV, t.a.v. R.P. de Klerk, Directeur, Castorweg 19, 8938 BE, Leeuwarden.

3. U dient uw klacht binnen twee maanden na de gebeurtenis in te dienen. Indien de klacht ouder dan 2 maanden is, hoeft deze niet meer in behandeling te worden genomen, tenzij uw klacht een volgens de wet strafbaar feit betreft.

4. De klager ontvangt binnen werkdagen van de Algemeen Directeur van Compact Verzuim een schriftelijke ontvangstbevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging is minimaal opgenomen: de datum waarop de klacht werd ontvangen en een beknopte weergave van de klacht.

5. De klacht wordt binnen vier weken na de ontvangstdatum op deze wijze afgehandeld.

6. Indien klager dan wel de Algemeen Directeur daartoe de wens te kennen geeft, wordt binnen twee weken na de ontvangstbevestiging van de klacht een hoorzitting belegd.

7. Klager ontvangt een exemplaar van het verslag van de hoorzitting ter goedkeuring waarna binnen twee weken de Algemeen Directeur een beslissing neemt.

8. Klager heeft het recht zich bij de behandeling van de klacht te laten bijstaan door een raadsman of vertrouwenspersoon.

9. De kosten van een raadsman of vertrouwenspersoon zijn steeds voor rekening van klager en worden daarom niet door Compact Verzuim B.V. vergoed.

10. Compact Verzuim B.V. houdt een geanonimiseerde registratie bij van ingediende klachten, van de aard daarvan, evenals van de naar aanleiding van geheel of gedeeltelijk gegrond verklaarde klachten binnen Compact Verzuim B.V. genomen maatregelen.

11. Deze registratie wordt desverlangd naar de opdrachtgever(s) van Compact Verzuim B.V. gezonden.