Privacy reglement Compact Verzuim BV

Home / Compact Verzuim / Privacy reglement Compact Verzuim BV

Direct contact? Bel ons op: 085 – 273 81 09

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

 1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan toekent.
 2. Persoonsgegevens: – Elk gegeven dat informatie bevat over een geïdentificeerde of Identificeerbare natuurlijke persoon.
 3. Verwerking van persoonsgegevens – Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens welke wordt of worden gebruikt voor de uitoefening van de dienstverlening van Compact Verzuim BV.
 4. Verantwoordelijke – Compact Verzuim BV (en haar directie).
 5. Beheerder van persoonsgegevens – Degene die onder verantwoordelijkheid Compact Verzuim is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerkingen van persoonsgegevens.
 6. Gebruiker van persoonsgegevens – Degene die als medewerker, bewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te gebruiken.
 7. Medewerker: – Alle personen, werkzaam in de organisatie van Compact Verzuim BV, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst.
 8. Betrokkene: – Degene van wie persoonsgegevens zijn opgenomen.
 9. Opdrachtgever: – Een natuurlijke of rechtspersoon die aan Compact Verzuim BV een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.
 10. Toegang tot persoonsgegevens: – Het autoriseren van personen, werkzaam in de organisatie van Compact Verzuim BV tot het kennis nemen en eventueel muteren van persoonsgegevens.
 11. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden: – Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens buiten de organisatie van Compact Verzuim BV.
 12. Derden: – Alle ingehuurde en niet tot de organisatie behorende personen, die voor kortere of langere tijd werkzaamheden verrichten in opdracht van Compact Verzuim BV.

Artikel 2 Reikwijdte

 1. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Compact Verzuim.

Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens is het vastleggen van en het kunnen beschikken over gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met de opdrachtgevers overeengekomen dienstverlening.
 2. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan in het reglement is aangegeven. Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze doelstelling.

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens

 1. De verwerking van de persoonsgegevens waarop dit reglement van toepassing is, is omschreven in Verwerkingen van persoonsgegevens. In deze bijlage is onder meer aangegeven wie optreedt als beheerder en welke medewerkers de gegevens gebruiken. Deze bijlage vormt een onverbrekelijk geheel met dit reglement.
 2. De vastlegging van (medische) persoonsgegevens in verband met ziekteverzuim en re-integratie wordt gedaan op basis van de KNMG-code “Gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie (2007)”.
 3. De verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn/Haar handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens, wordt beperkt door dit reglement.
 4. Compact Verzuim BV is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement. Compact Verzuim BV is niet aansprakelijk, indien een opdrachtgever aansprakelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.
 5. De verantwoordelijke draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens op aan de beheerder.
 6. De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij/Zij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Artikel 5 Toegang tot persoonsgegevens

 1. Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.
 2. Een ieder die toegang heeft tot persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij/zij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.
 3. Derden die door Compact Verzuim BV zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via de contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Artikel 6 Beveiliging van de persoonsgegevens

 1. Er wordt zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. Hiertoe worden de gegevens voldoende beveiligd.
 2. De verantwoordelijke stelt, in overleg met de beheerder, beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens op.

Artikel 7 Verstrekking van gegevens

 1. 1.Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft als genoemd in artikel 7.3, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de gerichte schriftelijke toestemming van de betrokkene vereist. Van de toestemming wordt aantekening gemaakt in het medisch dossier.
 2. Binnen de organisatie van Compact Verzuim BV kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is, aan:
  • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele begeleiding van of advisering over de betrokkene dan wel op andere wijze rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van een concrete opdracht van de opdrachtgever;
  • Personen die belast zijn met de directe vakinhoudelijke begeleiding van de betrokkene of personen die betrokken zijn bij behandeling van klachten van de betrokkene;
  • De verantwoordelijke, in verband met zijn/haar algemene verantwoordelijkheid als verantwoordelijke;
 3. Buiten de organisatie van Compact Verzuim BV kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt aan derden mits deze partijen daartoe bij wet zijn gemachtigd om de gegevens zonder voorafgaande toestemming op te vragen. Indien dit aan de orde is zal Compact Verzuim BV de betrokkene schriftelijk informeren over de gegevensaanvraag, de aard daarvan, de wettelijke basis daarvoor en de door Compact verzuim BV verstrekte informatie.
  Aan de werkgever worden geen mededelingen gedaan over een bezoek van diens werknemer aan het arbeidsomstandighedenspreekuur of vrijwillige deelname van de werknemer aan periodieke onderzoeken. Indien naar aanleiding van een dergelijk bezoek of deelname de bedrijfsarts advies wenst te geven aan de werkgever dan is daarvoor de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de werknemer nodig. Deze toestemming dient bevestigd te worden middels een schriftelijke machtiging. Van de toestemming wordt aantekening gehouden in het (medisch) dossier.
  Aan de werkgever worden geen (medische) persoonsgegevens verstrekt tenzij dit noodzakelijk is en de werknemer daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Van de toestemming wordt aantekening gehouden in het medisch dossier.

Artikel 8 Inzage van opgenomen gegevens

 1. De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. Hij/zij dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de beheerder. Deze geleidt het verzoek door naar de gebruiker, op wiens initiatief de betreffende gegevens zijn verzameld, diens waarnemer of opvolger.
 2. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst daarvan voldaan. De door de betrokkene of zijn/haar gemachtigde gevraagde gegevens worden niet eerder verstrekt dan nadat, naar het oordeel van degene naar wie het verzoek is doorgeleid, voldoende vaststaat dat degene die de gegevens vraagt, de betrokkene of zijn/haar gemachtigde is. Dit dient plaats te vinden middels een deugdelijke legitimatie.
 3. De beheerder kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen, voor zover dit noodzakelijk is wegens gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de organisatie van de verantwoordelijke daaronder begrepen.
 4. Voor de verstrekking van afschriften mag een vergoeding in rekening worden gebracht. In bijlage 2 van dit reglement wordt aangegeven wat onder een redelijke vergoeding wordt verstaan.

Artikel 9 Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen gegevens

 1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
 2. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de beheerder wat de aan te brengen correctie behelst. De beheerder beslist niet voordat de functionaris, die de gegevens heeft verzameld, of diens waarnemer of opvolger, is gehoord.
 3. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de beheerder de verzoeker schriftelijk of dan wel in hoeverre aan het verzoek tot correctie of vernietiging wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.
 4. Vernietiging blijft achterwege indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van Aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
 5. De beheerder draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of vernietiging zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. In geval van vernietiging van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkene gegevens zijn vernietigd.

Artikel 10 Recht van verzet

 1. De betrokkene heeft recht op het laten blokkeren van persoonsgegevens voor zover deze worden gebruikt voor commerciële doeleinden om producten en diensten aan te bieden, het zogenaamde recht van verzet.
 2. De betrokkene tekent schriftelijk het recht van verzet aan bij Compact Verzuim BV. Adres voor opgave bij Compact Verzuim BV staat in de uiting vermeld.
 3. De betrokkene heeft het recht om verzet aan te tekenen. Hij/zij wordt hiervoor door Compact Verzuim BV in de gelegenheid gesteld.
 4. Nadat het recht van verzet is aangetekend worden de gegevens direct geblokkeerd bij Compact Verzuim BV.
 5. Compact Verzuim BV controleert en blokkeert alle nieuwe cliënten op de reeds ingediende aanvragen tot het recht van verzet.

Artikel 11 Bewaartermijnen

 1. Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoe lang de persoonsgegevens bewaard blijven. Tenzij anders bepaald, eindigt de bewaartermijn in principe 15 jaar na vervaardiging van de gegevens. Uitgangspunt is het einde van het dienstverband tussen werknemer en werkgever. Indien de werkgever zijn contract met Compact Verzuim BV opzegt en het medisch dossier niet wordt overgedragen vangt vanaf het moment van het einde contract de bewaartermijn aan.
 2. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens uit de verwerkingen van persoonsgegevens verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar, tenzij het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

Artikel 12 Klachten

 1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke.
 2. De verantwoordelijke zal binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een beslissing nemen. De beslissing is met redenen omkleed. De beslissing is zodanig geformuleerd dat ten aanzien daarvan beroep op het College bescherming persoonsgegevens of de rechter mogelijk is. De klacht wordt afgehandeld, overeenkomstig het klachtenreglement.

Artikel 13 Slotbepalingen

 1. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de verwerkingen van persoonsgegevens.
 2. Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de verantwoordelijke.
 3. Dt reglement is per 2008 in werking getreden. Het reglement is bij Compact Verzuim BV in te zien. Desgewenst kan een afschrift van dit reglement worden verkregen.