Klachtenreglement

Home / Compact Werkt / Klachtenreglement

Direct contact? Bel ons op: 085 – 273 81 09

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Direct profiteren van onze service Maak een vrijblijvende afspraak

Klachtenreglement van Compact Werkt

Inhoud:

1. Klachtrecht
2. Het indienen van een klacht
3. Ontvangstbevestiging
4. Klachtbehandeling
5. Hoorzitting
6. De beslissing
7. (Rechts)bijstand
8. Beroep
9. Registratie

Klachtrecht

1.1. Voor cliënten van Compact Werkt die zich door een gedraging (handelen of nalaten) van een medewerk(st)er onheus bejegend achten of zich in enig persoonlijk belang geschaad menen, staat de mogelijkheid van een klachtprocedure open.

1.2. Onder medewerk(st)er is mede begrepen diegene die in opdracht van Compact Werkt werkzaamheden ten behoeve van de door Compact Werkt op zich genomen taken verricht dan wel heeft verricht.

2. Het indienen van een klacht

2.1. De klacht dient uiterlijk binnen 4 weken na de dag waarop de klager kennis heeft gekregen van de gedraging, te worden ingediend, tenzij blijkt dat de klacht zo spoedig als redelijkerwijs van klager verlangd kon worden, is ingediend.

2.2. Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend en dient te worden gericht aan de Algemeen Directeur van Compact Werkt, Castorweg 19, 8938 BE Leeuwarden.

2.3. Ingeval van klacht wordt de klager gewezen op de klachtenregeling.

3. Ontvangstbevestiging

3.1. De ontvangst van de klacht wordt binnen twee werkdagen door de Algemeen Directeur schriftelijk bevestigd, en klager wordt in het bezit gesteld van een exemplaar van dit klachtreglement.

3.2. De bevestiging bevat naast de datum van ontvangst een beknopte weergave van de klacht.

Klachtreglementversie 1/2018 Compact Werkt 2 van 2

4. Klachtbehandeling

4.1. De behandeling van de klacht gebeurt door een persoon die niet bij de gedragingen / of uitlating waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest in casu de Directie.

4.2. Binnen vier weken na de ontvangstbevestiging wordt de klacht afgehandeld met een onderbouwde motivatie waarop het besluit is genomen en de klachten wel of niet in behandeling zal worden genomen.

4.3. In geval een klager meent zijn / haar klacht niet naar behoren is afgehandeld kan de klager naar de arbeidsdeskundige.

5. Hoorzitting

5.1. Indien klager dan wel de Algemeen Directeur daartoe de wens te kennen geeft, wordt binnen twee weken na de ontvangstbevestiging van de klacht een hoorzitting belegd.

5.2. Klager ontvangt een exemplaar van het verslag van de hoorzitting ter goedkeuring waarna binnen twee weken de Algemeen Directeur een beslissing neemt.

6. De beslissing

6.1. De beslissing van de klachtenfuntionaris is met redenen omkleed en wordt in afschrift toegezonden aan klager en aan degene over wiens gedraging is geklaagd.

6.2. Indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is bevonden, wordt tevens aan klager medegedeeld of en zo ja, welke gevolgen binnen Compact Werkt daaraan worden verbonden.

7. (Rechts)bijstand

7.1. Klager heeft het recht zich bij de behandeling van de klacht te laten bijstaan door een raadsman of vertrouwenspersoon.

7.2. De kosten van een raadsman of vertrouwenspersoon zijn steeds voor rekening van klager en worden daarom niet door Compact Werkt vergoed.

8. Registratie

8.1. Compact Werkt houdt een geanonimiseerde registratie bij van ingediende klachten, van de aard daarvan, evenals van de naar aanleiding van geheel of gedeeltelijk gegrond verklaarde klachten binnen Compact Werkt genomen maatregelen.

8.2. Deze registratie wordt desverlangd naar de opdrachtgever(s) van Compact Werkt gezonden.