#Metoo / “PSA” en meer

Home Nieuws #Metoo / “PSA” en meer

#Metoo / “PSA”
Psychosociale arbeidsbelasting en discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie

 

Sinds de #MeToo is er wereldwijd veel aandacht voor “MeToo” meldingen door slachtoffers van aanranding of seksuele intimidatie. Hoe gaat u als werkgever om met de MeToo discussie? En welke gevolgen kan dit onderwerp voor uw werknemers en organisatie hebben?

Onderzoeksinstituut TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) berekenden dat in 2016 ruim 1,2 miljoen werknemers te maken hadden met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. Het ongewenste gedrag leidt tot gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer per jaar. Ongewenst gedrag op het werk in combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt bovendien de kans op een burn-out. Een kostenpost van 1,7 miljard euro aan loondoorbetalingen, aldus TNO.

De Arbowet en uw rol als werkgever

Vanaf 1994 is seksuele intimidatie onderdeel van de Arbowet. Seksuele intimidatie valt in de Arbowet samen met onderwerpen als agressie, geweld, discriminatie en pesten onder de term ‘Psychosociale Arbeidsbelasting’ (PSA). Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om te zorgen dat deze vorm van arbeidsbelasting wordt voorkomen of beperkt: ze moeten in het arbeidsomstandighedenbeleid van hun organisatie aangeven hoe ze dat doen.

De werkgever moet daarbij voorlichting geven over de gevaren van psychosociale arbeidsbelasting en zijn personeel inlichten over de maatregelen die zijn getroffen om dit tegen te gaan. Ook moet er in organisaties een vertrouwenspersoon zijn. “Als een werkgever te weinig doet, blijft hij in gebreke op basis van het Burgerlijk Wetboek. Dat kan leiden tot schadeclaims”.

Kom in actie.

Leer uw organisatie om te gaan met psychosociale arbeidsbelasting, start nu:

  1. Check of uw organisatie voldoet aan de wettelijke eisen met de zelfinspectietool “Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie” van de Inspectie SZW: https://werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl/ ;
  2. Controleer uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). In een plan van aanpak, dat gebaseerd is op de RI&E, moeten maatregelen staan ter voorkoming van onder andere seksuele intimidatie;
  3. Stel een vertrouwenspersoon aan en informeer deze over de te nemen stappen inzake uw PSA Beleid;
  4. Informeer uw werknemers over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen. Deze acties dient u aantoonbaar uit te voeren;
  5. Zie erop toe dat uw werknemers de instructies en voorschriften, gericht op het voorkomen en beperken van pesten en (seksuele) intimidatie naleven.

Contact opnemen met compact werkt

Heeft u vragen over uw Risico-Inventarisatie of plan van aanpak, wilt u een (nieuwe) RI&E of plan van aanpak laten maken? Wij helpen u graag, contact

Graag informeren wij u over uw mogelijkheden.

of bel: 085-1300684